Regulamin ,,Summer Amber Festival 2019’’

 

Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

— „służby porządkowe i informacyjne” oznacza powołane przez organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony i mienia do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących  w imprezie; członkowie służb porządkowych i informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu, zawierające: nazwę firmy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

— „teren imprezy” oznacza:

Jantar- Plaża w Jantarze wejście 79-79a

Łeba - Plac przy ul. Tysiąclecia ( Orlik )

— „uczestnik imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie, posiadająca bilet wstępu lub upoważnienie przebywania na terenie imprezy.

 

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) wydany zostaje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „ustawą”)  oraz na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy — Agencja Marketingowo Reklamowa Lider z siedzibą w 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38/C, zwanym dalej „organizatorem” i dotyczy imprezy masowej — Summer Amber Festival 2019 , która odbywa się w dniach: 12-13.07.2019 w Jantarze, 27.07.2017 Łebie w godz. 18.00 — 24.00
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą  przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba  przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy akceptuję regulamin i obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie
  i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza. 

§ 2

 • Wstęp na teren imprezy jest płatny i przysługuje wszystkim tym którzy w sposób legalny nabyli bilet, wejściówkę lub zezwolenie uprawniające do wejścia na teren imprezy.

 

§ 3

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

  • materiałów wybuchowych,

  • wyrobów pirotechnicznych,

  • materiałów pożarowo niebezpiecznych,

  • napojów alkoholowych,

  • środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.

 2. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.
 3. Zakazuje się prowadzenia na terenie imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej
  (w tym gastronomicznej) lub innej zarobkowej bez oficjalnej zgody organizatora, która wyrażona będzie za pomocą umowy zawartej pomiędzy organizatorem, a sprzedającym.
 4. Zabrania się dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.
 5. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 
   psychotropowych lub innych podobnie działających,
  • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
  • wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową,
  • wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, 
  • wobec których został wydany zakaz zagraniczny,
  • wobec których został wydany zakaz klubowy,
  • odmawiające poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży),
 6. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 7. Wstęp osób nieletnich na teren imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

 

§ 4

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie masowej oraz porządek
  podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
  • służby porządkowe i służby informacyjne odpowiednio umundurowane i oznaczone,
  • powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi oraz informacyjnymi i organizującego pracę służb porządkowych,
  • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,
 2. Organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi —  uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 4. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:
  • scena wraz z zapleczem techniczno—socjalnym (dla wykonawców i obsługi), niedostępne dla publiczności,
  • widownia – miejsca stojące na placu z wydzieloną strefą bezalkoholową przy scenie.
 5. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie tego, że:
  • pracownicy obsługi, służby porządkowe i organizator znają rozmieszczenie            
   podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek 
   pożaru,
  • służby porządkowe przeszkolone są w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu
   alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia
   pierwszej pomocy medycznej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy z uzasadnionych, ważnych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp. bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu do żadnej szczególnej rekompensaty wobec kupujących bilety na festiwal.

§ 5

 1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione są do, zgodnie z przepisami ustawy:
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej i obiektu (terenu), a w przypadku nie wykonania takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia  imprezy,
  • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 6

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny:
  • w siedzibie organizatora: Agencja Marketingowo- Reklamowa Lider Sp. z o.o.
  • na stronie internetowej: www.amberfestival.pl, w zakładce „event’’.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz kodeksu cywilnego.

§ 7

 • Regulamin obowiązuje w czasie trwania wszystkich imprez masowych z cyklu Summer Amber Festival 2019.

ORGANIZATOR

Patroni medialni